Mặc dù trải nghiệm AdWords  mới (giao diện người dùng mới) không có tính năng  tương đương với AdWords hiện tại nhưng nó chắc chắn sẽ cung cấp một số tính năng độc quyền. Các tính năng độc quyền không được công bố và dưới đây là một số tính năng được phát hiện và […]